mary-buffett

Mary Buffett

Về tác giả:

Mary là con dâu của vị tỉ phú Warren Buffett, CEO một công ty 10 triệu USD, và là tác giả nhiều cuốn sách về học thuyết đầu tư giá trị. Từ lần tiếp xúc với David Clark là một người nghiên cứu về Buffett, ý tưởng về những cuốn theo học thuyết Warren Bufett được ra đời, dựa trên những ghi chép rất tỉ mỉ về các lời khuyên của Warren về đầu tư.

Các tác phẩm nổi bật như: Đạo của Warren Buffett, Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett, Phương pháp mới của Warren Buffet,...