tran-nam-tien

Trần Nam Tiến

Về tác giả:

Trần Nam Tiến

PGS.TS Sử học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM.

Đã có nhiều bài viết công bố trên các tạp chí: Nghiên cứu Lịch sử, Khoa học Xã hội Việt Nam, Khoa học Xã hội TP.HCM, Phát triển Khoa học và Công nghệ - ĐHQG-HCM, Nghiên cứu châu Âu, Nghiên cứu Đông Bắc Á, Lịch sử quân sự, Lưu trữ Việt Nam…

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN:

-Ngoại giao Việt Nam với các nước phương Tây dưới triều Nguyễn (1802-1858), Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2006.

-Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945-2000) (Chủ biên), NXB. Giáo Dục, Hà Nội, 2008.

-Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: thực trạng và triển vọng, Nxb. Thông tin và truyền thong, Hà Nội, 2010.

-Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941), Nxb. Tổng hợp TP.HCM, 2011.

-Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Nxb. Văn hóa – Văn nghệ, TP.HCM, 2013.

-Hợp tác ở Biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế (Chủ biên), Nxb. Văn hóa – Văn nghệ, TP.HCM, 2014.